ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Kerry Logistics Network

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្