ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋបាលគយនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ គណៈប្រតិភូន