ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណការន